Algemene voorwaarden

Tisgroen 

 Algemene voorwaarden Tisgroen

Door in te schrijven voor een workshop of proeverij of cateringopdracht aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (email of schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting.
 2. Tisgroen heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.
 3. Deelnemer, opdrachtgever, verbindt zich ertoe dat de factuur binnen 30 dagen betaald wordt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de workshop, proeverij of cateringopdracht, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening gebracht worden.
 5. Annuleren dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de workshop, proeverij of cateringopdracht.
 6. Tisgroen heeft steeds het recht om een geplande workshop, proeverij of cateringopdracht te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven deelnemers voor een workshop of proeverij, of opdrachtgever van een cateringopdracht/proeverij, het recht om zich uit te schrijven voor een workshop of proeverij,  en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld of aanbetaling t.b.v. cateringopdracht/proeverij/workshop, integraal terugbetaald.
 7. Opdrachtgever is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Tisgroen.
 8. Deelnemer, opdrachtgever, neemt kennis van het feit dat Tisgroen, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de workshops, proeverijen of cateringopdracht
 9. Tisgroen voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 10. Tisgroen bepaalt de wijze waarop de workshop, proeverij of cateringopdracht wordt uitgevoerd.
 11. Tisgroen heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Tisgroen aan te wijzen derde.


Privacy en copyright

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tisgroen.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tisgroen verkrijgen. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring mits u vermeld  dat het van Tisgroen afkomstig is.

Disclaimer

Tisgroen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op website  www.tisgroen.nl wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Nederlandse recht.